آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان مدیریت امور پشتیبانی

ایمیل:

logistics@sharif.edu

دفتر امور پشتیبانی : 02166164845 ، 02166164846

دفتر معاونت: 02166164841

دفتر تدارکات: 02166164842

دفتر خدمات و فضای سبز:02166164839 ، 02166164840

تلفن نمابر: 02166032374