هفته ای پر از مسابقات

حضور پر شور پرسنل مدیریت پشتیبانی در مسابقات والیبال کارمندان دانشگاه صنعتی شریف.