معرفی مدیریت پشتیبانی:

مدیریت پشتیبانی دانشگاه شریف ماموریت خود را در راستای خدمت رسانی در حوزه لجستیک، عملیاتی و تدارکات در پردیس دانشگاه و مجتمع های خوابگاهی آغاز نموده است. که طی دهه اخیر ماموریت این مدیریت به صورت زیر مجموعه معاونت مالی و اداری صورت پذیرفته است.