واحد فضای سبز

معرفی واحد فضای سبز

این اداره کلیه فعالیتهای نگهداری فضای سبز دانشگاه، دانشکده انرژی، دانشکده مدیریت اقتصاد، مجتمع های خوابگاهی دانشجویی وتأمین مواد شوینده مجمتع های خوابگاهی دانشگاه، خدمات خوابگاهها را نظارت و کنترل
می نماید. عملکرد این اداره در زمینه نگهداری، تأمین، توزیع، کیفیت و نظافت محوطه هایدانشگاه توسط پیمانکار منتخب انجام می پذیرد.

اهمیت فضای سبز در حال حاضر در شهر تهران بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هو ا و صوتی، تعدیل دما،  افزایش رطوبت، لطافتهوا و جذب گرد و غبار است.

امروزه با گسترش و پیشرفت زندگی شهری و صنعتی شدن نیاز به اجرای طرح های زیست محیطی بیش از پیش مورد نیاز می باشد. به عقیده بسیاری از صاحب نظران اجتماعی فضای سبز شهری موجب رفع خستگی ناشی از کار، تعهدات اجتماعی که باعث سرگرمی، تفریح، همچنین موجب فضای رشد، پیشرفت و شکفتگی شخصیت انسان می شود. فضای سبز از توسعه نسنجیده ساختمان ها جلوگیری کرده و منجر به تولید اکسیژن شده که با عمل فتوسنتز به وسیله کلروفیل در هر هکتار فضای سبز 12 تا 20 تن اکسیژن ایجاد می گردد. بنابراین با توجه موقعیت جغرافیایی دانشگاه و قرار گرفتن در مرکز آلوده شهر، فضای سبز به عنوان ریه تنفسی دانشگاه عمل می نماید. فضای سبز دانشگاه و خوابگاه ها به مساحت تقریبی 000/20 متر مربع، دارای گونه های متنوع از گیاهان یک ساله، چند ساله، درختان گونه های مختلف، چمن، انواع درختچه های گلدار و همیشه سبز می باشد، همچنین گلخانه ای به مساحت حدود 200 متر مربع احداث شده است.

از جمله وظایف و خدمات این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نظارت بر عملکرد تخصصی پیمانکارفضای سبز
 • نظافت عمومی محیط روباز پردیس اصلی دانشگاه ومجتمع های خوابگاهی
 • نگهداری فضای سبز  پردیس اصلی دانشگاه ومجتمع های خوابگاهی
 • هرس ، سمپاشی، فرم  و کود دهی گیاهان پردیس اصلی دانشگاه ومجتمع های خوابگاهی
 • احداث  فضای سبز عمومی
 • تأمین مواد مصرفی نظافتی مجتمع های خوابگاهی
 • نظافت و نگهداری محیط مسقف مجتمع های خوابگاهی
 • کنترل و بهره برداری از ابزار و ادوات فضای سبز و تامین ابزار و لوازم مورد نیاز
 • تأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت نگهداری فضای سبز
 • نگهداری باغ دانشگاه واقع در کوچه درویش وند
 • نگهداری فضای سبز پژوهشکده انرژی، دانشکده انرژی و دانشکده مدیریت