معرفی مدیریت پشتیبانی

معرفی مدیریت پشتیبانی:

مدیریت پشتیبانی دانشگاه شریف ماموریت خود را در راستای خدمت رسانی در حوزه لجستیک، عملیاتی و تدارکات در پردیس دانشگاه و مجتمع های خوابگاهی آغاز نموده است. که طی دهه اخیر ماموریت این مدیریت به صورت زیر مجموعه ای از معاونت مالی و اداری صورت پذیرفته است.

اهم وظایف این مدیریت به شرح زیر است:

همانگونه که در علم مدیریت آمده در میان همه وظایف مدیریت، برنامه ریزی از اساسی‌تر‌ین آنهاست که مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می سازد. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی میان جایی که هستیم با جایی که می‌خواهیم به آن برویم پلی می‌سازد و موجب می ‌شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی‌گیرد، پدید آید. از آنجایی که همه سازمانها به دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند. پوپایی محیط و وجود تلاطم‌ در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می‌افزاید.

شناخت فرایندهای موجود

•اولویت بندی بهبود یا تغییر
•گام های بهبود و بازمهندسی
•شناسایی و اعمال نقاط بهبود و تغییر
•اجرای مجدد فرایند
•هوشمند سازی و ارزیابی
•گام های بهبود و بازمهندسی

  این مدیریت از لحاظ ساختاری شامل پنج  اداره  به شرح زیر بوده:

  • اداره امورخدمات عمومی
  • اداره فضای سبز
  • اداره امور تدارکات
  • اداره انبارمرکزی
  • اداره اموال مازاد و اسقاط