واحد مازاد و اسقاط

اهم وظایف این اداره به شرح زیر می باشد:

  • بازدید همه روزه و جمع آوری ضایعات فلزی و چوبی و لوازم غیر اموالی از محوطه و خیابانها و قسمتهای مختلف دانشگاه
  • جمع آوری هر گونه لوازم غیر اموالی از دانشکدهها و قسمتهای مختلف دانشگاه.
  • تدوین صورتجلسات مربوطه توسط امین اموال مازاد و اسقاط از طرف امین اموال کلیه دانشکده ها و قسمتهای مختلف دانشگاه
  • ارسال گزارش همراه با صورتجلسات به کمیسیون ماده 59 جهت تایید
  • جمع آوری اموالهای ذکر شده در صورتجلسات از طریق هماهنگی با امناء اموال قسمتهای مختلف دانشگاه
  • آماده سازی صورتجلسات فروش و کلیه کارهای اداری و هماهنگی با خریدار جهت انتقال ضایعات از انبار دانشگاه
  • دریافت فیشهای مربوطه از فروش اموال و لوازم اسقاط و ضایعات
  • واگذاری اموال و لوازم قابل استفاده در صورت درخواست کتبی از قسمتهای مختلف دانشگاه